HOME

CELE

STATUT

ZARZĄD

KONTAKT

FORUM

Statut
Stowarzyszenia Cywilnych Saperów
z siedzibą we Wrocławiu
uchwalony na Zjeździe Założycielskim w Wyszkowie w dniu 23.09.2006r
zmieniony uchwałą Walnego zebrania w dniu 19.04.2007 r.


Rozdział I Postanowienia ogólne.
Rozdział II Cele Stowarzyszenie i sposoby ich realizacji.
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia:
        Walne zebranie członków
        Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
Rozdział V Komisje problemowe, jednostki terenowe, zespół rzeczoznawców.
Rozdział VI Fundusze i majątek Stowarzyszenia.
Rozdział VII Zasady ordynacji wyborczej.
Rozdział VIII Zmiana statutu oraz likwidacja Stowarzyszenia


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie Cywilnych Saperów zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, 140) oraz niniejszego statutu.


§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym Stowarzyszeniem, zrzeszającym specjalistów zajmujących się oczyszczaniem terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych.


§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest Wrocław.


§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji technicznych i gospodarczych.


§ 6

Władze Stowarzyszenia używają pieczęci o kształcie i treści określonych uchwałą Walnego zebrania członków.


§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia spraw administracyjno - gospodarczych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również członków wybranych władz statutowych, z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej.Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

1) integrowanie środowiska specjalistów zajmujących się oczyszczaniem terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych;

2) przedstawianie opinii i ocen oraz uczestniczenie i prowadzenie prac nad projektami regulacji prawnych dotyczących oczyszczania terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych;

3) inspirowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa publicznego, gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego;

4) ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia;

5) propagowanie doświadczeń w dziedzinie oczyszczania terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych;

6) propagowanie wiedzy dotyczącej historii techniki w zakresie materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych, w szczególności z lat I i II wojny światowej oraz ochrona zabytków techniki w tym zakresie;

7) budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się oczyszczaniem terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych;

2) współpracę z jednostkami administracji państwowej i terenowej oraz Policją i jednostkami Sił Zbrojnych a także innymi instytucjami;

3) inspirowanie i współudział przy opracowywaniu regulacji prawnych oraz przepisów bezpieczeństwa, dotyczących oczyszczania terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych;

4) udział w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych;

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami technicznymi, zajmującymi się pokrewną działalnością;

6) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach zawodowych i materialnych;

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń w przedmiotowym zakresie;

8) gromadzenie i archiwizowanie danych dotyczących sprawdzonych terenów oraz o wykrytych materiałach i przedmiotach wybuchowych oraz niebezpiecznych.


§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w następujących zakresach:

PKD 22.11 Wydawanie książek

PKD 22.13 Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

PKD 22.15 Pozostała działalność wydawnicza

PKD 22.22 Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 22.25 Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała

PKD 72.30 Przetwarzanie danych

PKD 72.40 Działalność związana z bazami danych

PKD 73.10 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

PKD 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 74.30 Badania i analizy techniczne

PKD 74.40 Reklama

PKD 74.50 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu

PKD 75.14 Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

PKD 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 92.11 Produkcja filmów i nagrań wideo.Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.


§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1) osoby z wyższym lub średnim wykształceniem wszystkich specjalności technicznych, zajmujące się w pracy zawodowej oczyszczaniem terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych,

2) osoby niespełniające warunków określonych w punkcie 1, których praca zawodowa uzasadnia przyjęcie do Stowarzyszenia,

3) osoby prawne, których przedmiotem zainteresowań lub działania jest oczyszczanie terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych.


§ 13

Członek Stowarzyszenia mający status osoby fizycznej, ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

2) przynależności do komisji problemowych;

3) udziału w zebraniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie - na warunkach określonych przez organizatorów;

4) korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych;

5) korzystania z pomocy prawnej w ochronie praw zawodowych i praw twórców;

6) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia;

7) korzystania z ulg i pomocy przysługującej członkom Stowarzyszenia;

8) ubiegania się o tytuł specjalisty lub rzeczoznawcy Stowarzyszenia;

9) noszenia odznaki członkowskiej.


§ 14

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia;

2) udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz uczestnictwa w komisjach lub organach, których jest członkiem, lub, do których został delegowany przez Stowarzyszenie;

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;

4) opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach, ustalonych przez władze Stowarzyszenia;

5) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 15

1. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia, w głosowaniu niejawnym, na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez jednego z członków Stowarzyszenia.

2. Członkostwo ustaje na skutek:

- zgonu członka;

- wystąpienia członka, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

- skreślenia przez Zarząd, w przypadku zalegania z płaceniem składek członkowskich przez więcej niż sześć miesięcy;

- wykluczenia postanowieniem Zarządu Stowarzyszenia, w głosowaniu niejawnym, z powodu nie wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia określonych w § 14

- w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na utratę praw publicznych.

Od wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego zebrania członków.


§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo do udziału w walnym zgromadzeniu delegatów z głosem doradczym, do korzystania z pomocy specjalistycznej w zakresie działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, a także do wnoszenia inicjatyw technicznych i organizacyjnych.

4. Członek wspierający może delegować swoich przedstawicieli do komisji problemowych powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Pracownicy członka wspierającego mogą brać udział w przedsięwzięciach określonych w § 13 pkt 3, na zasadach uzgodnionych z Zarządem Stowarzyszenia.

6. Utrata praw członka wspierającego następuje na skutek:

- rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

- skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wywiązywania się przez członka wspierającego z obowiązków określonych w § 17

Od wykluczenia członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie do Walnego zebrania członków.


§ 17

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.


§ 18

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju techniki oczyszczania terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych, a także dla Stowarzyszenia, Walne zebranie członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, może nadać członkostwo honorowe.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z tym, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom honorowym będącym obywatelami polskimi.

3. Członek honorowy zobowiązany jest do:

- przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia;

- udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz uczestnictwa w komisjach lub organach, których jest członkiem, lub do których został delegowany przez Stowarzyszenie;

- przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;

- dbania o dobre imię Stowarzyszenia

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

5. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w Walnym zebraniu członków z głosem stanowiącym.

6. Członkostwa honorowego pozbawia Walne zebranie członków - na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§ 19

Władzami Stowarzyszenie są:

- Walne zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym zebraniem członków",

- Zarząd Stowarzyszenia,

- Komisja Rewizyjna,


§ 20

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w ostatnim półroczu kadencji władz, a w szczególnym przypadku nie później jak do 6 miesięcy po upływie kadencji.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego zebrania członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia delegatów nie później niż 14 dni przed datą Walnego zebrania członków.


§ 21

1. W Walnym zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia posiadający obywatelstwo polskie.

2. W Walnym zebraniu biorą udział z głosem doradczym, jeśli nie są członkami Stowarzyszenia:

- przewodniczący Komisji Problemowych,

- zaproszeni goście.


§ 22

1. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

2. Obradami Walnego zebrania członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego zebrania członków.


§ 23

Do kompetencji Walnego zebranie członków należy:

1) uchwalanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia;

3) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia;

5) wybór prezesa, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie regulaminu obrad Walnego zebrania członków oraz regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej;

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

8) ustalanie obligatoryjnej wysokości składek członkowskich i zasad ich rozdziału;

9) uchylanie uchwał i rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;

10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.


§ 24

1. Nadzwyczajne Walne zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

- z inicjatywy własnej,

- na wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków powinien być złożony Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

3. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne zebranie członków w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku.

4. Nadzwyczajne Walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 25

Uchwały Walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:

1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;

2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw o których mowa w § 48 i § 49.Zarząd Stowarzyszenia


§ 26

W okresie między Walnymi zebraniami członków, Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. Za swą działalność odpowiada przed Walnym zebraniem członków.


§ 27

Walne zebranie członków Stowarzyszenia wybiera spośród zgłoszonych kandydatów:

1) Zarząd Stowarzyszenia w składzie 3 do 7 osób, w tym:

- prezesa,

- sekretarza,

- skarbnika;

3) Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.


§ 28

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie.

2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków lub rezygnacji przez Prezesa, Zarząd wybierze ze swego grona osobę przejmującą obowiązki Prezesa.


§ 29

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia, działanie w jego imieniu dla dobra Stowarzyszenia;

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego zebrania członków;

3) uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia, zatwierdzanie preliminarzy, sprawozdań finansowych i bilansów;

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji Stowarzyszenia;

5) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu, ramowych regulaminów komisji oraz innych ogólno stowarzyszeniowych regulaminów wewnętrznych;

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia;

7) kształtowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

8) desygnowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do ogniw i władz innych organizacji, których członkiem jest Stowarzyszenie;

9) desygnowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do komisji i zespołów zajmujących się problematyką oczyszczania terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych, powoływanych przez jednostki administracyjne i badawcze różnych szczebli;

10) występowanie do Walnego zebrania członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;

11) nadawanie odznak, medali i dyplomów oraz występowanie o nadanie odznaczeń państwowych, branżowych i innych;

12) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

13) ocena współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami.


§ 30

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;

2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami Stowarzyszenia;

3) rozpatrywanie spraw o naruszenie norm etyki zawodowej oraz zasad współżycia społecznego;

4) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem;

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe.


§ 31

Zarząd Stowarzyszenia może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich od 1 do 12 miesięcy, nie dłużej niż do najbliższego Walnego zebrania członków.


§ 32

1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z regulaminem i zatwierdzonym planem pracy.


§ 33

Prezes Stowarzyszenie kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i pełni swoją funkcję na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd, w którym określone są jego kompetencje.Komisja Rewizyjna


§ 34

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.


§ 35

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna działa według regulaminu zatwierdzonego przez Walne zebranie członków.


§ 36

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

- kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;

- prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej;

- składanie Walnemu zebraniu członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - sekretarza Komisji.


§ 37

1. Przewodniczący lub przedstawiciel Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.Rozdział V
Komisje problemowe, jednostki terenowe, zespół rzeczoznawców


§ 38

1. Do realizacji statutowych zadań Zarząd Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje komisje problemowe stałe i doraźne. Do Komisji Problemowych mogą być powoływane osoby spoza stowarzyszenia.

2. Przewodniczących i członków komisji powołuje Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia określa też regulamin i zakres pracy poszczególnych komisji.

3. Wydatki Komisji pokrywane są przez Zarząd ze środków Stowarzyszenia.


§ 39

1. Na wniosek, co najmniej 10 członków wyrażony na piśmie, Zarząd Stowarzyszenia może powoływać jednostki terenowe.

2. Decyzja o powołaniu jednostki terenowej powinna określać jej nazwę, siedzibę i teren działania.


§ 40

Jednostki terenowe nie mają osobowości prawnej i nie mogą samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej.


§ 41

Pracami jednostki terenowej kieruje Prezes jednostki, wybierany w wyborach bezpośrednich przez członków zgrupowanych w jednostce.


§ 42

1. Zebranie wyborcze tworzonej jednostki zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 6 tygodni od daty otrzymania pisemnej deklaracji członków o woli utworzenia jednostki terenowej.

2. Następne zebrania wyborcze zwołuje Prezes jednostki terenowej Stowarzyszenia, nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji.

3. Harmonogram zebrań wyborczych kończących kadencje Prezesów w jednostkach terenowych, określa Zarząd Stowarzyszenia.

4. Dla ważności zebrania wyborczego tworzonej jednostki wymagana jest obecność, co najmniej 50% członków, którzy zadeklarowali wole jej utworzenia. W pozostałych przypadkach obowiązują podobne zasady, jak określone w § 25 dla Walnego zebrania członków. Wybory w jednostkach terenowych przeprowadzane są według zamieszczonych w rozdziale VII Statutu zasad ordynacji wyborczej.

5. Na żądanie 30 % członków jednostki terenowej wyrażone na piśmie, Prezes jednostki obowiązany jest w terminie do 6 tygodni zwołać nadzwyczajne zebranie wyborcze. O wpłynięciu takiego wniosku Prezes jednostki w terminie do 14 dni powiadamia Zarząd Stowarzyszenia.

6. O terminie nadzwyczajnego zebrania wyborczego w jednostce terenowej, Prezes jednostki powiadamia członków oraz Zarząd Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni naprzód. Postanowienia § 25 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

7. W uzasadnionych przypadkach nadzwyczajne zebranie wyborcze jednostki terenowej może zwołać Zarząd Stowarzyszenia.

8. Jeżeli zebranie wyborcze lub nadzwyczajne zebranie wyborcze jednostki terenowej nie wyłoni Prezesa, w terminie 1 miesiąca Zarząd Stowarzyszenia zwołuje drugie zebranie wyborcze, a gdy również ono będzie bezskuteczne, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o rozwiązaniu jednostki terenowej.

9. Zarząd Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach, innych niż określony w pkt 8, podjąć decyzję o rozwiązaniu jednostki terenowej


§ 43

1. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Zespół Rzeczoznawców dla opiniowania, lub rozwiązywania różnych zagadnień z zakresu oczyszczania terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych.

2. Tryb powoływania członków Zespołu Rzeczoznawców oraz regulamin Zespołu określi Walne zebranie członków.Rozdział VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia


§ 44

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

- składek członkowskich,

- dochodów z majątku Stowarzyszenia,

- darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

- wpływów z działalności gospodarczej.

3. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych.


§ 45

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Dla ważności pism oraz dokumentów w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa i sekretarza, lub skarbnika Stowarzyszenia.Rozdział VII
Zasady ordynacji wyborczej


§ 46

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne.

3. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzane są w czasie Walnego zebrania członków, z zastrzeżeniem postanowień § 41 pkt 2.

4. Wybierani są kolejno:

- Prezes Zarządu,

- Pozostali członkowie Zarządu,

- Komisja Rewizyjna,

5. Wybory przeprowadzane są według ordynacji wyborczej uchwalanej przez Walne zebranie członków.

6. Kandydatami do władz Stowarzyszenia mogą być jedynie członkowie Stowarzyszenia, posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.

7. Ta sama osoba może być wybrana tylko do jednej z władz Stowarzyszenia.


§ 47

1. Prawo zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia mają wszyscy uczestnicy posiadający czynne prawo wyborcze. Liczba zgłaszanych kandydatów przez jednego uczestnika nie może przekraczać liczby miejsc do obsadzenia.

2. Dodatkowo, w sposób jawny, kandydatów do władz Stowarzyszenia może zgłosić ustępujący Zarząd. Zgłoszenia te powinny nastąpić przed rozpoczęciem zgłaszania kandydatów przez uczestników Walnego zebrania członków.

3. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50 % oddanych głosów ważnych.

4. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu nie uzyskał wymaganej liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania z udziałem tych dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

5. Członkiem Zarządu zostaje wybrana osoba, która w głosowaniu uzyskała więcej niż 50 % oddanych głosów ważnych.

6. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci w liczbie równej ilości mandatów, którzy uzyskali kolejno największe liczby głosów.

7. Wybory Prezesa jednostki terenowej Stowarzyszenia przeprowadzane są na zebraniu wyborczym, odbywającym się z udziałem przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Prawo jawnego zgłoszenia kandydata, przed rozpoczęciem zgłaszania przez uczestników zebrania, ma obecny na zebraniu wyborczym przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Nie bierze on jednak udziału w głosowaniu, o ile nie jest członkiem danej jednostki terenowej.

8. Prezesem jednostki terenowej zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50 % oddanych głosów ważnych.

9. W przypadku rezygnacji lub niemożności pracy w okresie kadencji członka władz Stowarzyszenia, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów. W przypadku braku kandydatów do władz Stowarzyszenia z listy wyborczej, Zarząd ma prawo dokooptowania nowych członków. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.Rozdział VIII
Zmiana statutu oraz likwidacja Stowarzyszenia


§ 48

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne zebranie członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego zebrania członków, a tekst proponowanych zmian powinien być podany delegatom do wiadomości nie później niż 14 dni przed Walnym zebraniem członków.


§ 49

1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Walne zebranie członków, na wniosek, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała Walnego zebrania członków o likwidacji Stowarzyszenia powinna określać cel, na jaki przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia, po uregulowaniu zobowiązań i kosztów likwidacji.


SCS © 2007 implementacja etim